Tag Archives: Խնձոր

Working Techniques Ought to Actively Block Pirated Downloads

- | Օգոստոսի 4, 2016

Խնձոր, Google-ը և Microsoft-ը, are in an ideal position to deter piracy, according to a new report published by Black Market Watch and the Global Initiative against Transnational Organized Crime. The controversial report opts for voluntary or mandatory blocking of pirated content on the operating system level.

Աղբյուր: ТФ, համար: վերջին տեղեկությունների համաձայն հեղինակային իրավունքի մասին, ֆայլի փոխանակման, torrent կայքերը ու Անանուն VPN ծառայություն.

[կոդ=11]