Proxy

Proxy checker là một dịch vụ miễn phí được sử dụng để kiểm tra proxy máy chủ. Một proxy hoặc proxy máy chủ có máy tính khác, mà chỉ phục vụ như một trung tâm thông qua đó internet yêu cầu từ máy tính của anh xử lý được. Bằng cách kết nối thông qua một trong các máy chủ, máy tính của gửi các yêu cầu của bạn vào proxy máy chủ mà sau đó quá trình yêu cầu của bạn, và trả về những gì bạn đã muốn. Theo cách này, nó phục vụ như là một người trung gian giữa máy chủ và phần còn lại của các máy vi tính trên internet.

Proxy được sử dụng cho một số lý do, chẳng hạn như lọc nội dung trang web, để đi xung quanh giới hạn như, như cha mẹ khối, đến màn hình tải và cập nhật và cung cấp giấu khi lướt internet. Proxy kiểm tra hồ sơ cho thấy chi tiết của bất kỳ proxy máy chủ bạn đang sử dụng. Nó đặc biệt hữu ích để lộ trong suốt proxy. Đây là proxy đưa giữa trình duyệt và web, thường cung cấp, và thường mà, bạn biết.

Một proxy máy chủ là một cam kết máy hoặc một phần mềm tiện ích đi dạo trên máy tính mà hành động như một người trung gian trong số một điểm cuối thiết bị, cùng với một pc, và bất kỳ khác, máy chủ từ đó người tiêu dùng hay khách hàngmời cho một cung cấp. Proxy máy chủ có thể tồn tại bên trong bằng máy như một firewall máy chủ hay nó có thể ở trên một máy chủ riêng biệt, mà chuyển tiếp yêu cầu qua các bức tường lửa.

Một lợi thế của một proxy máy chủ là cạc có thể phục vụ tất cả khách hàng. Nếu một hoặc thêm internet trang web được thường xuyênyêu cầu, những được có thể để được trong những proxy của nhớ tạm, để có thể cải thiện dùng phản ứng thời gian. Một proxy cũng có thể đăng nhập tương tác của nó, mà có thể được có lợi cho sự cố.


Làm ơn kiểm tra vĩ đại này phục vụ ở: http://www.test-net.org/services/dns-lookup/ hoặc truy cập miễn PHÍ dịch VỤ đơn

[Tổng: 7    Bình thường: 3.4/5]